การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

 

1. ประวัติการก่อตั้ง

                   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เดิมชื่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 4 บ้านโคกเขาน้อย ถนนบุรีรัมย์ – ห้วยราช ตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดให้บริการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2537  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 33 ไร่ 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เดิมชื่อศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์   ต่อมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  เป็น  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่วันที่  2  ธันวาคม  2559 จึงได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เป็นต้นมา

 

2. พื้นที่รับผิดชอบดำเนินการ

                   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มีภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวม  23  อำเภอ

 

3. อัตรากำลัง

 

ประเภท

จำนวน (คน)

ข้าราชการ

 - ผู้อำนวยการ

 - นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

 - นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 - เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 - เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

9

1

5

1

1

1

1

ลูกจ้างประจำ

 - ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

 - ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2

 - พนักงานธุรการ ระดับ ส4

 - พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2

11

7

1

1

2

พนักงานราชการ

 - นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 - พนักงานประจำสำนักงาน

2

1

1

ลูกจ้างชั่วคราว

 - นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

1

1

รวมทั้งสิ้น

24