การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ออนไลน์ 23 กรกฎาคม 2567 27 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ เต็ม