การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

AMA เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566

30 พ.ค. 2566

AMA เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566

22 พ.ค. 2566 4

นายพรพจน์ คงสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนเมษายน 2566

2 พ.ค. 2566 8

นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

28 เม.ย. 2566 11

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ความเป็นมา

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: Head Director

บริการประชาชนและสถานประกอบการ