การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2565 โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ขอนแก่น

15 ส.ค. 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรต้นแบบรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

15 ส.ค. 2565

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

15 ส.ค. 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570

15 ส.ค. 2565

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ความเป็นมา

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: Head Director

บริการประชาชนและสถานประกอบการ