การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระดับ 1

6 ธ.ค. 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ลงนามความร่วมมือในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

6 ธ.ค. 2565 1

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

1 ธ.ค. 2565 7

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

29 พ.ย. 2565 7

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ความเป็นมา

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: Head Director

บริการประชาชนและสถานประกอบการ