การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต (CAD/CAM)

15 ก.พ. 2565 426

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตสาขา PLC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.พ. 2565 690

ด่วน!!! อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 845)

19 พ.ย. 2564 923

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต สาขา PLC

29 ต.ค. 2564 499

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบและผลิต (CAD/CAM) สำหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง

29 ต.ค. 2564 539

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อ/จ้าง ไตรมาส3 ปี2562

25 ก.ค. 2562 1,109

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล 2400 ซีซี)

15 พ.ย. 2560 1,264

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง

21 พ.ย. 2559 1,418

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง

15 พ.ย. 2559 1,431

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

20 ก.ย. 2559 956

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: AHRDA

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 1/2566

บริการประชาชนและสถานประกอบการ