การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ด่วน!!! อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 845)

19 พ.ย. 2564 8

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต สาขา PLC

29 ต.ค. 2564 25

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบและผลิต (CAD/CAM) สำหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง

29 ต.ค. 2564 66

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อ/จ้าง ไตรมาส3 ปี2562

25 ก.ค. 2562 584

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล 2400 ซีซี)

15 พ.ย. 2560 833

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง

21 พ.ย. 2559 940

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง

15 พ.ย. 2559 920

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

20 ก.ย. 2559 795

ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา

19 ก.ย. 2559 613

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ แบบจำลองอันตราย (Safety)

25 มี.ค. 2559 546

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: Presentation AHRDA 2018

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: 4/08/2560 ร่วมพิธีเปิด หลักสูตร การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ ณ บริษัท ADVICS Manufacturing (THAILAND) จังหวัดชลบุรี

บริการประชาชนและสถานประกอบการ