การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 34
2 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 37
3 งบทดลองสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เดือนธันวาคม 2566 46
4 แบบแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ 48
5 แบบแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ 36
6 แบบแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ 26
7 แบบแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ 14
8 ใบสมัครวิทยากรภายนอก 27
9 งบทดลองสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เดือนพฤศจิกายน 2566 27
10 งบทดลองสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เดือนตุลาคม 2566 37
11 งบทดลองสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เดือนกันยายน 2566 98
12 งบทดลองสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี เดือนสิงหาคม 2566 63