การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

 

       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 78 หมู่ 2 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ระยะเวลาดำเนินการ ถึง ปัจจุบัน 25 ปี 

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับเยาวชน แรงงานใหม่ ให้มีฝีมือก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดทั้งทำการยกระดับฝีมือแรงงานที่ทำงานอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และรับรองความรู้ความสามารถ โดยเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างของตน ให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งผู้ประกอบกิจการจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

แผนที่ตั้ง