การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
3_File_1. แบบ สท.2 ปี 66_31102566114342_.pdf 132 KB .pdf 51
3_File_2. วิธีการคำนวณสัดส่วนลูกจ้างและคำนวณเงินสมทบ ปี 66_3110256611434... 290 KB .pdf 24
3_File_3. ขั้นตอนยื่น สท. 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ PRB e-Service_311... 13,824 KB .pdf 25
3_Images_3.1 ภาพ e-Book ขั้นตอนยื่น สท. 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (QR-Code)_31... 448 KB .png 19
3_File_4.ตารางสรุปฐานในการคำนวณเงินสมทบ ปี 48-ปัจจุบัน_31102566114342_.p... 186 KB .pdf 23
3_File_5.ตารางนับเดือนเงินเพิ่ม ปีปฏิทิน 2567_31102566114342_.pdf 211 KB .pdf 20
3_File_6.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และท้องที่ฯ_3110256... 35 KB .pdf 20
3_File_7. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราเงินสมทบฯ__31102566114342_.pdf 33 KB .pdf 24
3_File_7.1ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราเงินสมทบฯ (ฉบับที่ 2)_311025661... 91 KB .PDF 34
3_File_8.ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน... 114 KB .pdf 38
3_File_9. พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเต... 203 KB .pdf 42