การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน 404
2 ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ 1,488
3 คู่มือสำหรับประชาชน 19 คู่มือ 1,888
4 การยื่นขอเป็นศูนย์ประเมิน 831
5 การยื่นคำขอประเมิน 543
6 ขั้นตอนขอรับสิทธิประโยชน์ฝึกอบรม 2545 383
7 คู่มือการรับรองหลักสูตร 10,465
8 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ 420
9 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 419
10 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน(ในสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน) 378
11 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 391
12 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 364