การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน 490
2 ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ 1,562
3 คู่มือสำหรับประชาชน 19 คู่มือ 1,976
4 การยื่นขอเป็นศูนย์ประเมิน 859
5 การยื่นคำขอประเมิน 607
6 ขั้นตอนขอรับสิทธิประโยชน์ฝึกอบรม 2545 396
7 คู่มือการรับรองหลักสูตร 10,496
8 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ 433
9 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 431
10 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน(ในสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน) 393
11 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 405
12 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 378