การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 086 475 7881 โทรสาร 077 297748

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 086 6306 3185

กลุ่มงานแผนและสารสนเทศ โทรศัพท์ 086 306 3049

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
โทรศัพท์  086 306 3192

งานพัสดุ โทรศัพท์ 086 475 7882

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 086 306 3185

 

 

ติดต่อเรา