การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานสิงหาคม 2564 03/09/2564
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณปกติประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 12/01/2564
ผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 12/01/2564