การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การบริการที่เป็นเลิศ(-) 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์(-) 18 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 17 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
3 การทำขนมฟิวชั่น(-) 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
4 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย(-) 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
5 การใช้งานและการบำรุงรักษาโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย(-) 18 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 24 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
6 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษเพื่อประกอบอาชีพอิสระ(-) 18 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 24 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม