ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 3,337
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 94,243
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 3,584
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 9,265
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 6,129
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 3,266
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 4,682
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 3,839
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 34,849
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 6,392
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 98,961