ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 4,625
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 4,677
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 8,808
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 37,497
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6,415
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3,458
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,158
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 19,545
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3,182
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 9,378
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 32,412