การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2566 142
2 แผนการปฏิบัติงานประจำปี 1,947
3 การบริหารงานบุคคล 6,436
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 1,092
5 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 1,371
6 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 715
7 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 409
8 แบบใบสมัคร การรับรองความรู้ความสามารถ คร.10 910
9 คู่มือ การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 688
10 คู่มือ การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 675
11 คู่มือ การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 819
12 คู่มือ การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก 149