การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แผนการปฏิบัติงานประจำปี 1,421
2 การบริหารงานบุคคล 5,339
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 820
4 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 921
5 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 681
6 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 369
7 แบบใบสมัคร การรับรองความรู้ความสามารถ คร.10 859
8 คู่มือ การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 653
9 คู่มือ การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 645
10 คู่มือ การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 787
11 คู่มือ การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก 149
12 คู่มือ การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 346