การแสดงผล

+
-

ประวัติ ข้อมูลติดต่อ แผนที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี

ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่เศษ ของตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในปี พ.ศ.2543 เริ่มเปิดให้บริการฝึกอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับเยาวชน แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ กลุ่มแม่บ้าน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในสาขาต่างๆ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ โดยเน้นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน