การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ / ภารกิจ

 

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี

 


วิสัยทัศน์

     พัฒนากำลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ

 


พันธกิจ

      ให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

      ให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

      ให้บริการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕


ประเด็นยุทธศาสตร์

      การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ


ภารกิจสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี

     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี มีภารกิจหลักในการให้บริการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กําลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยมีการให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • กิจกรรมการฝึกอบรม

     ฝึกอบรมฝีมือแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในหลักสูตรการฝึกตั้งแต่ ๒-๖ เดือนให้กับประชาชน ผู้ที่ว่างงาน แรงงานใหม่ ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ให้มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพที่สามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

สาขาที่เปิดฝึก

-สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า

-สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์

-สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

-ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

-ช่างไฟฟ้า

-ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

-ช่างซ่อมวิทยุและโทรทัศน์

-ช่างก่ออิฐ ฉาบปูน

-สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

-การประกอบอาหารไทย

-ฯลฯ

     ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานและเสริมทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ ในหลักสูตรการฝึกตั้งแต่ ๑๒-๘๐ ชั่วโมง ให้กับผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ต้องการยกระดับความรู้ และทักษะฝีมือของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนางานของตนเองหรือประกอบอาชีพเสริม

สาขาที่เปิดฝึก

-การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word

-การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Power Point

-การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel

-เทคนิคการสอนงาน , เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน

- ๙ พฤติกรรม ๙ สู่ความสำเร็จ

-การบำรุงรักษาทวีผลเชิงรวม (TPM)

-การนวดแผนไทย , การนวดไทยสปา

-การประกอบอาหารไทย , ขนมไทย

-การทำดอกไม้ประดิษฐ์

-ฯลฯ

  • กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

     การบริการด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นการให้บริการในด้านการทดสอบฝีมือช่างในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นการกําหนดความรู้ทักษะที่ผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้น ๆ จําเป็นต้องมี  รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานตามกําหนดได้แล้วเสร็จ มีคุณภาพทันตามกําหนดเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานประกอบการในการรับพนักงานเข้าทํางาน การเลื่อนระดับ ตลอดจนสามารถนําไปใช้ในการควบคุมคุณภาพการทํางานโดยสถาบันได้ให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน ๓  ประเภทดังนี้

        ๑.การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบความรู้ทักษะในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยข้อกําหนดกฎเกณฑ์ และวิธีการทดสอบเป็นมาตรฐานซึ่งกําหนดจากคณะกรรมการส่วนกลาง มี ๓ ระดับ คือ
              ๑.  ระดับที่ ๑ (ระดับต้น)
              ๒.  ระดับที่ ๒ (ระดับกลาง)
              ๓.  ระดับที่ ๓(ระดับสูง)
        ๒.การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ เป็นการทดสอบความรู้ทักษะในการทํางาน แต่ละประเภท ข้อกําหนด เกณฑ์  และวิธีการทดสอบเป็นไปตามความต้องการของประเทศนั้น ๆ
        ๓.การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นการทดสอบความรู้  ทักษะในการทํางานในแต่ละตําแหน่ง ซึ่งการทดสอบในประเภทนี้ข้อกําหนด เกณฑ์  และวิธีการทดสอบเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณากําหนดตําแหน่งหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน ตลอดจนการเลื่อนระดับ 

  • กิจกรรมการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน

     ๑.ดําเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจดทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  หรือเปิดดําเนินการเป็นศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕

     ๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ ใช้ระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนากําลังแรงงาน โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาต่างๆ ของพนักงาน เพื่อเป็นการพิจารณากําหนดตําแหน่ง หน้าที่ ค่าจ้างเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ง รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาคเอกชน