การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

29 พ.ค. 2566

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

29 พ.ค. 2566

การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

29 พ.ค. 2566

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

29 พ.ค. 2566

การตรวจและติดตามสถานประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

29 พ.ค. 2566

การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

18 พ.ค. 2566

การฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร พนักงานขับรถยกสินค้า ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

18 พ.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566

9 พ.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566

12 เม.ย. 2566