การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสาร DSD NEWS ปีที่ 12 ฉบับที่ 55 มกราคม - มีนาคม 2567

15 พ.ค. 2567

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567

3 พ.ค. 2567

กิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

2 พ.ค. 2567

การจัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

29 เม.ย. 2567

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

23 เม.ย. 2567

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567

18 เม.ย. 2567

การจัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

27 มี.ค. 2567

เข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้คําแนะนําแก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทนิคสิงห์บุรี

19 มี.ค. 2567

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการทำขนมฟิวชั่น ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

19 มี.ค. 2567