การแสดงผล

+
-

แบบสอบถามออนไลน์

สรุปแบบสอบถามออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เรื่องที่มาติดต่อ
งานฝึกอบรม ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานงาน
20%
งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
40%
งานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
20%
1.1 ขั้นตอนการบริการรวดเร็ว,ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
มากที่สุด
20%
น้อยที่สุด
20%
มาก
20%
1.2 การบริการและให้ข้อมูล ครบถ้วน,ชัดเจน,ถูกต้อง,เป็นปัจจุบัน
มากทีสุด
40%
น้อยที่สุด
20%
1.3 มีความเสมอภาคในการให้บริการ
มากที่สุด
60%
1.5 มีอุปกรณ์/เครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
ทั้งหมด:13
กลับ