การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 50
2 รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 53
3 โครงการสร้างสรรค์คุณธรรมนำจิตสำนึก การเป็นข้าราชการที่ดีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ 58
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 105
6 แผนการเบิกจ่ายปี 2565 289
7 ผลการเบิกจ่ายปี 64 280
8 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 287
9 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 272
10 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 101
11 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 88
12 แผนพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ปี 2565 80