การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 6 หลัง 25
2 หนังสือรับรองประสบการณ์ โครงการ Gig worker 190
3 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 71
4 เอกสารขอเผยแพร่งบทดลองเดือนกันยายน 2566 และเอกสารประกอบงบทดลอง 118
5 ประกาศปฏิญญาสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง เจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามเป็นองค์กรคุณธรรม 162
6 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 139
7 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานของผู้เข้ารับการฝึก 237
8 รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 268
9 รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 251
10 โครงการสร้างสรรค์คุณธรรมนำจิตสำนึก การเป็นข้าราชการที่ดีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ 283
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 250