ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 4,229
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 120,465
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,457
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 11,663
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 7,747
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 4,076
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 5,586
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 4,673
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 43,010
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 7,342
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 118,694