ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 5,540
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 5,607
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 10,463
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 45,557
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8,090
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,362
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,962
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 24,603
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 4,003
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 11,763
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 41,239