การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 หนังสือรับรองการทำงาน (ใช้ประกอบการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ) 1,069
2 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตนเอง (เฉพาะกรณีเป็นช่างที่ประกอบอาชีพอิสระ) F-L-64 621
3 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ให้พิมพ์หน้า/หลัง ในแผ่นเดียวกัน) 3,092
4 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1,660
5 ใบสมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ 552
6 แบบ คร.15 คำขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 738
7 แบบขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 511
8 ตร 1 - แบบรายงานการตรวจ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 558
9 ใบสมัครสำหรับวิทยากรภายนอก (อัพเดท 5 ก.พ. 2564) 371
10 แบบสท2ประจำปี2563 1,639
11 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร) 393
12 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง จําแนกและกําหนดระดับความรู้ความสามารถ และกําหนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 362