การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบฟอร์มขอรับเงินผ่าน KTB Online 80
2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับงาน พรบ. 1,036
3 หนังสือรับรองการทำงาน (ใช้ประกอบการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ) 1,574
4 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตนเอง (เฉพาะกรณีเป็นช่างที่ประกอบอาชีพอิสระ) F-L-64 891
5 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ให้พิมพ์หน้า/หลัง ในแผ่นเดียวกัน) 3,599
6 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2,139
7 ใบสมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ 620
8 แบบ คร.15 คำขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 849
9 แบบขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 575
10 ตร 1 - แบบรายงานการตรวจ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 845
11 ใบสมัครสำหรับวิทยากรภายนอก (อัพเดท 5 ก.พ. 2564) 445
12 แบบสท2ประจำปี2563 1,785