การแสดงผล

+
-

ประวัติสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2536 โดยมีชื่อหน่วยงานว่า "ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง" มีที่ตั้งอยู่ที่อาคารพานิชย์ เลขที่ 61/1 ถนนจันทอุดม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รวมอยู่กับสำนักจัดหางานจังหวัดระยอง
           ต่อมาได้ย้ายที่ทำการซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน ณ ที่ตั้งเลขที่ 22 ถนน ไอหนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง" เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พุทธศักราช 2559 ซึ่งบันทึกในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 61 ก หน้าที่ 16