การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นางทิพย์ธัญญา - อยู่หงษ์ - หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1
นางสาวรุ่งทิพย์ - แคฝอย rnhozk@hotmail.com หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาอาหารไทยสู่ครัวโลก