การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ได้เริ่มดำเนินการให้บริการกับประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานใหม่และยกระดับฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานที่มีงานทำอยู่แล้วในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดฝึกอาชีพในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังมีภารกิจด้านมาตรฐานแรงงาน ด้านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ และด้านการให้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน