การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ

วิสัยทัศน์

พัฒนาแรงงาน สร้างเครือข่าย ได้มาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรม และทดสอบฝีมือแรงงานไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงงาน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบกิจการ

2. ยกระดับศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์