การแสดงผล

+
-

แบบสอบถามออนไลน์

สรุปแบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามความพึงพอใจ
เพศ
ชาย
250%
หญิง
100%
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
20%
20 - 30 ปี
20%
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
25%
อาชีพ
พนักงานของรัฐ รับวิสาหกิจ
25%
ธุรกิจส่วนตัว
25%
ทั้งหมด:13
กลับ