การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 92
2 รายงานการจัดทำฐานข้อมูลวิทยากรและหลักสูตรการฝึกอบรมของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 205
3 แบบสำรวจความต้องการแรงงานและความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 2566 239
4 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 86
5 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 87
6 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 97
7 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 108
8 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 110
9 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 137
10 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 256
11 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 177
12 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 370