การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางสาว ธิดารัตน์ - ชูยงค์

หลักสูตรที่จบ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

25 ม.2 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

ประวัติ

-

จบแล้วไปทำอะไร

พนักงานในสถานประกอบกิจการ

ประสบความสำเร็จอย่างไร

พนักงานนวดไทย โอเรียนทาลา เวลเนส สปา สาขา ภูเก็ตสวนหลวง