การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(สท.2) ปี 2563 946
2 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ 982
3 แบบฟอร์มคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,072
4 19 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 587
5 18 การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 448
6 17 การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 405
7 16 การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ 401
8 15 การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้ประเมิน 388
9 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 399
10 13 การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 421
11 12 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 606
12 11 การขอมีสมุดประจำตัว 464