การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

นายพิเชษฐ  สวัสดี

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

นางวราภาณี  วัตถุ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

นางสาววินิดา  คงเทพ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวกัญญา สิทธิดำรงค์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายทรงยศ  ไพรสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

 นายประสิทธิ์ชัย โต๊ะหล๊ะ

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นางสุภาวดี  กะลาสี

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

 นายอัมรินทร์  หนูไพยันต์

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นางสาวชลกานต์  หนูไพยันต์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายเกรียงศักดิ์  แวดราแม

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นางสาวปฐมาภรณ์ ชัยศรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกัญวดี  เภาพันธ์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายเอกรัตน์  ชนะกุล

นิติกร

นายพลวรรธน์  กะลาสี

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นางสาวชนัญชิดา  ถิรพุทธิพงศ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

นางสาวดวงพร  สุขแดง

พนักงานประจำสำนักงาน  

นายณัฐชลินท์  ปัถวี

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค  

นางสาววนัชนันท์  อินแก้ว

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวรุ่งนภา คงผอม 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

 

 

นางวัฒนาพร  มานะกิจ

พนักงานประจำสำนักงาน

     

นางสาวสุกานดา  เทพณรงค์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน