การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

นางวราภาณี  วัตถุ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

นางสาววินิดา  คงเทพ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายยุทธภูมิ  บุญกระสินธุ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายทรงยศ  ไพรสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

 นายประสิทธิ์ชัย โต๊ะหล๊ะ

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นางสุภาวดี  กะลาสี

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

 นายอัมรินทร์  หนูไพยันต์

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นางสาวชลกานต์  หนูไพยันต์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายเกรียงศักดิ์  แวดราแม

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นางสาวชนัญชิดา  ถิรพุทธิพงศ์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

นางสาวกัญวดี  เภาพันธ์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายเอกรัตน์  ชนะกุล

นิติกร

นายพลวรรธน์  กะลาสี

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นางสาวมิตรนภา  พังทูล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวดวงพร  สุขแดง

พนักงานประจำสำนักงาน  

นายณัฐชลินท์  ปัถวี

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค  

นางสาววนัชนันท์  อินแก้ว

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางวัฒนาพร  มานะกิจ

พนักงานประจำสำนักงาน

 

 

 

 

นางสาวสุกานดา  เทพณรงค์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน