การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

นางสาววินิดา  คงเทพ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายยุทธภูมิ  บุญกระสินธุ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายทรงยศ  ไพรสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

 นางสาวสุกัญญา  นุ้ยผุด

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นางสุภาวดี  กะลาสี

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

 นายอัมรินทร์  หนูไพยันต์

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นางสาวชลกานต์  หนูไพยันต์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายเกรียงศักดิ์  แวดราแม

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

   นางสาวชนิกุล   ราชบัณฑิต

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกัญวดี  เภาพันธ์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายเอกรัตน์  ชนะกุล

นิติกร

นายพลวรรธน์  กะลาสี

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นางสาวชนัญชิดา  ถิรพุทธิพงศ์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

นางสาวดวงพร  สุขแดง

พนักงานประจำสำนักงาน  

นายณัฐชลินท์  ปัถวี

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค  

นางสาววนัชนันท์  อินแก้ว

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวมิตรนภา  พังทูล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวฉัตรชฎา คงกะพันธ์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

นางสาวสุกานดา  เทพณรงค์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

 

 

นางวัฒนาพร  มานะกิจ

พนักงานประจำสำนักงาน

     

นางสาวพัชรี สีแก้ว

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน