การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

นายพิเชษฐ  สวัสดี

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

นางวราภาณี  วัตถุ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

นางสาววินิดา  คงเทพ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวกัญญา สิทธิดำรงค์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสุภาวดี  กะลาสี

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

นายทรงยศ  ไพรสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นางสาวปฐมาภรณ์ ชัยศรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 นายอัมรินทร์  หนูไพยันต์

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นางสาวชลกานต์  หนูไพยันต์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 นายประสิทธิ์ชัย โต๊ะหล๊ะ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

นางสาวชนัญชิดา  ถิรพุทธิพงศ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

นางสาวกัญวดี  เภาพันธ์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายเอกรัตน์  ชนะกุล

นิติกร

นายเกรียงศักดิ์  แวดราแม

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นางสาวรุ่งนภา คงผอม 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวดวงพร  สุขแดง

พนักงานประจำสำนักงาน  

นายณัฐชลินท์  ปัถวี

   ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค  

นายพลวรรธน์  กะลาสี

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

นางวัฒนาพร  มานะกิจ

พนักงานประจำสำนักงาน

 

 

 

นางสาววนัชนันท์  อินแก้ว

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

นางสาวสุกานดา  เทพณรงค์

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน