การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา   สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน   เริ่มดำเนินการให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา  โดยการเปิดฝึกอาชีพในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2543  ณ  สำนักงานชั่วคราวศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา  เป็นอาคารพาณิชย์   2  คูหา  ตั้งอยู่   ณ  เลขที่  45/25-26  ถนนท่าด่าน  หมู่ที่  3  ตำบลตากแดด   อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์  82000 และได้ย้ายเข้ามาดำเนินงานยังที่ทำการถาวรของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา    ตั้งแต่วันที่  8  มีนาคม  2544  จนถึงปัจจุบัน  อยู่ที่ 168  หมู่ที่ 6  ตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  82180  โทรศัพท์ 0 7659 9331 - 4   โทรสาร 0 7659 9335  Facebook : https://www.facebook.com/phangnga.dsd

 

แผนที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

 

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

นายทรงยศ ไพรสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

โทรศัพท์ 0 7659 9332 - 4 ต่อ 122

โทรสาร 0 7659 9335

อีเมล์ songyot.dsd@gmail.com