การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลอง

9 เม.ย. 2567

ตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

7 มี.ค. 2567

จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพังงา

7 มี.ค. 2567

งบทดลอง

7 มี.ค. 2567

เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker)

20 ก.พ. 2567

เปิดการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

20 ก.พ. 2567

เปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker)

20 ก.พ. 2567

ปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker)

20 ก.พ. 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

20 ก.พ. 2567