การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29/03/2565
สรุปผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29/03/2565
สรุปผลการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29/03/2565
งบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 29/03/2565
ผลการดำเนินงาน 2565 28/03/2565
แผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28/03/2565
ผลการเบิกงบประมาณจ่าย มีนาคม 2565 28/03/2565
งบประมาณประจำปี 2565 28/03/2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ต.ค. 63 - ส.ค. 64) 07/09/2564
แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางเว็ปไซด์หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 07/09/2564
แผนการปฏิบัติงาน+แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 07/09/2564
ผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) 30/03/2564