การแสดงผล

+
-

โครงสร้างหน่วยงาน

 

     
     

- งานสารบัญของหน่วยงาน

- งานการเจ้าหน้าที่ และพัฒนาบุคลากร

-งานเบิกเงินและจ่ายเงิน ให้เป็นตามนโยบาย กรม จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

- การจัดทำระบบบัญชีของหน่วยงาน

- งานพัสดุ งานจัดซื้อฝจัดจ้าง การตรวจรับ การเก็บรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ

- งานดูแลอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

-ดำเนินการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

- งานควบคุมภายในหน่วยงาน

- จัดทำแผนควบคุมประจำปี

- งานวางแผนการใช้จ่ายเงิน

- กำกับดูและให้คำแนะนำ เป็นพี่เลี้ยง สอนงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย ให้ปฏิบัติงานเน้นคุณภาพ ตามนโยบายผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

- งานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรักษาจรรยาบรรณของข้าราชการ

- การประชุมเจ้าหน้าที่ขององค์กร

- งานมาตรการประหยัดพลังงาน

- งานมาจรการประหยัดน้ำ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

- สำรวจข้อมูลปัญหา ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาชน สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนปฏิบัติงานรายเดือน/รายไตรมาส

- จัดทำผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายไตรมาส

- ประสานงาน และบูรณาการ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา เป็นต้น

- ดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับจากผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน

- ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

- บันทึกข้อมูลในระบบ การพัฒนาฝีมือแรงงานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด

- จัดเตรียมความพร้อมของหลักสูตร วิทยากร วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์การฝึก สถานที่ฝึก ให้พร้อมบริการกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ระบบประกันคุณภาพ

- จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของฝ่าย

- กำกับดูและให้คำแนะนำ เป็นพี่เลี้ยง สอนงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย ให้ปฏิบัติงานเน้นคุณภาพ ตามนโยบายผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

- จัดทำแผนโครงการฝึก แผนงานงบประมาณของฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ

- ประสานงาน หาตำแหน่งงาน แก่ผู้รับการฝึกอบรม

- ส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่กลุ่มเป้าหมาย กรม จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู.

- ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินสมรรถณะวิชาชีพควบคุม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 และกฎหมายระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

 

- จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี  แผนปฏิบัติงานรายเดือน/รายไตรมาส

- จัดทำผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายไตรมาส

- ประสานงาน และบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาบันการศึกษา เป็นต้น

- ดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ จากผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน

- ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

- บันทึกข้อมูลในระบบ การพัฒนาฝีมือแรงงานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด

- จัดเตรียมความพร้อมของหลักสูตร วิทยากร วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์การฝึก สถานที่ฝึก ให้พร้อมบริการกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ระบบประกันคุณภาพ

- กำกับดูและให้คำแนะนำ เป็นพี่เลี้ยง สอนงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย ให้ปฏิบัติงานเน้นคุณภาพ ตามนโยบายผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

- จัดทำแผนโครงการฝึก แผนงานงบประมาณของฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ

- งานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

- รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

- งาน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2557

- งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

- สำรวจข้อมูล ปัญหา ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาชน สถานประกอบการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี  แผนปฏิบัติงานรายเดือน/รายไตรมาส

- จัดทำผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายไตรมาส

- ประสานงาน และบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาบันการศึกษา เป็นต้น

- ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

- กำกับดูและให้คำแนะนำ เป็นพี่เลี้ยง สอนงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย ให้ปฏิบัติงานเน้นคุณภาพ ตามนโยบายผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

- จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ

- จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับการฝึก ผู้จบการฝึก ออกใบรับรอง ออกวุฒิบัตร รายงานนผลการปฏิบัติงานเป็นเอกสารและอินเตอร์เน็ต

- งานรับรองของหน่วยงาน

- งานพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการพระราชดำริ

- งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ให้เป็นที่แพร่หลายและกว้างขวาง

-จัดทำและดู website ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และสวยงาม

- งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย