การแสดงผล

+
-

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

                   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน อยู่ในเครือข่ายของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น ที่ตั้ง เลขที่ 97 ม.7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู แต่เดิมเป็นที่สารธารณประโยชน์ มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่ 63 ตารางวา

                    ในช่างแรกของการก่อสร้าง เกิดจากการร่วมมือและการประสานงานระหว่าง นายชโลธร์ ศิริภาคย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ นายขวัญชัย วศวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูสมัยนั้นทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาร่วมกันเห็นว่าการก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นอย่างยิ่ง เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ารับการฝึกหลักสูตรต่างๆ เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านฝีมือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้าทำงานในตลาดแรงงานได้ ช่วยลดอัตราการว่างงานของประชาชนในจังหวัดและยังให้บริการการฝึกยกระดับฝีมือสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีงานทำอยู่แล้วเพื่อเพิ่มทักษะศักยภาพในการทำงานของแต่ล่ะสาขาอาชีพรวมถึงการฝึกอาชีพเสริมให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการอีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมกันให้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ในบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย บนเนื้อที่ 30 ไร่ 63 ตารางวา

                   ภายหลังจากรับมอบที่ดินแล้วได้เสนอของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 32,496,665 บาท โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2540 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541