ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
89 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 11,746
90 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 3,432
91 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 11,140
92 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 6,743
93 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 6,962
94 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 3,507
95 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18,264
96 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 3,180
97 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,596
98 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 6,740
99 คู่มือ แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3,434