การแสดงผล

+
-

แบบสอบถามออนไลน์

สรุปแบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามออนไลน์
ท่านต้องการฝึกสาขาช่าง
ช่างซ่อมจักรยานยนต์
50%
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
43%
ช่างยนต์
121%
ช่างกลโรงงาน
29%
ช่างเชื่อมโลหะแผ่น
57%
ช่างไฟฟ้า
264%
ช่างแมคคาทรอนิกส์
7%
ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
136%
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
43%
ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ
100%
ผู้ประกอบอาหารไทย
86%
ช่างแต่งผม
79%
นวดแผนไทย
86%
ทั้งหมด:154
กลับ