การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
159 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก
อ. เมือง
จ, นครสวรรค์
ประเทศไทย
60000
isd8@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์: 0-5680-2701
แฟกซ์:  0-5680-2712
GPS 15.653130948720243, 100.13289663652488
ข้อมูลเพิ่มเติม: - แนะแนวการฝึกอาชีพ, ฝึกอาชีพ , การพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ให้คำปรึกษา/จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานและสถานประกอบกิจการ 
- รับรองหลักสูตร/ค่าใช้จ่ายตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 
 

ติดต่อเรา