การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ

วิสัยทัศน์ กระทรวงแรงงาน   พันธกิจ กระทรวงแรงงาน  ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

วิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   พันธกิจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ค่านิยมร่วมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  วิสัยทัศน์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

พันธกิจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

ค่านิยมร่วมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

วัฒนธรรมองค์กรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

วิสัยทัศน์ กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

 

 วิสัยทัศน์ กระทรวงแรงงาน

"แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

พันธกิจ กระทรวงแรงงาน

พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้

จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี 

- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวงแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำลังคนเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤติและสาธารณภัย

วิสัยทัศน์ กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

"มุ่งพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนองตอบความต่อต้องการของผู้ใช้บริการพร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร"


คำอธิบาย: Vision_DSD1.jpg

 คำอธิบาย: 1807541.jpg

ค่านิยมร่วมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1. มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มีจิตบริการ

4. สานสร้างเครือข่าย 

 วิสัยทัศน์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

"กำลังแรงงานมีทักษะได้มาตรฐานฝีมือแรงาน"

พันธกิจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน

- ส่งเริมพัฒนาและทดสอบกำลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

- ส่งเสริมพัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเคลื่นย้ายแรงงานเสรี

 

ค่านิยมร่วมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

1.มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก

2.ใฝ่เรียนรู้

3.มีจิตบริการ

4.สานสร้างเครือข่าย

 

วัฒนธรรมองค์กรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

 "จิตบริการ สานสร้างสามัคคี มีคุณธรรม"

 

ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาฝีมืแรงงานภาค 8 นครสวรรค์                                      

1.พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขันทางภาคอุตสาหกรรม 

2.พัฒนาศักยภาพแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ

3.ส่งเสริมแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

4.เสริมสร้างศักยภาพแรงงานรองรับภาคธุรกิจบริการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้แรงงานในการเข้าถึงอาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

วิสัยทัศน์กลุ่มภาระกิจด้านการส่งเสริมขีดความสามรถในการแข่งขันของสถาบันพัฒนาฝีมืแรงงานภาค 8 นครสวรรค์  

"มุ่งพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่และบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการในพื้นที่พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กรอย่างเป็นระบบ"