การแสดงผล

+
-

Upskill ฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

#ฝึกอบรมฟรี กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
#โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  (เฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น!)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดรับสมัครผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ....
#เปิดรับสมัคร จำนวน 11 หลักสูตร (ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง)
1. สาขาการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป
2. สาขาช่างแต่งผมบุรุษ
3. สาขาการแปรรูปและการถนอมอาหารประเภทผลไม้
4. สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
5. สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
6. สาขาการปูกระเบื้องเคลือบ
7. สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์
8. สาขาบาริสต้ามืออาชีพ
9. สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า
10. สาขาการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน
11. สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
#คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ...
1. เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในปี 2565 เท่านั้น และ
2. ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จะฝึกอบรม และมีวุฒิบัตรการฝึกอบรม หรือหนังสือรับรองการฝึกอบรม หรือ
3. ประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ฝึกอบรม และมีหนังสือรับรองการทำงานจากผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) หรือนายจ้าง
#ติดต่อสอบถามและสมัครฝึกอบรมได้ที่ ...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
โทร. 034 109 706 ต่อ 321
เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
https://www.dsd.go.th/Nakhonpathom/Region/ListTraining