การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบ สท.2 ปี 2565 194
2 แบบตรวจติดตาม (ตร.1)
3 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) 1,337
4 รายงานการประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 1,939
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ครั้งที่ 2/2563 588
6 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน (กรณีฝึกเกินสัดสวด ร้อยละ 70) 635
7 รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ ขั้นตอนที่ 7 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครปฐม 1,286
8 ใบสมัครฝึกอบรม_QA221 905
9 แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 1,053
10 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 896
11 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 750
12 คู่มือการยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายผ่านทางระบบ e-service อัพเดต ปี62 8,341