การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คิวอาร์โค๊ด Line Open chat 753
2 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ISO 2,478
3 เงินกู้+เงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,360
4 สิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 2,280
5 คู่มือการปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 827
6 คู่มือการปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,620
7 เอกสารประกอบการบรรยายแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครราชสีมา อาจารย์ธีรยุทธ 8 ส.ค.60 3,745
8 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 844
9 ใบสมัครแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค 807
10 กรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ ระดับภาค 1,869
11 Poster 710
12 รายการหลักสูตรการฝึกฝีมือแรงงาน สำหรับการพัฒนากำลังแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาล 756