การแสดงผล

+
-

แบบสอบถามออนไลน์

สรุปแบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามออนไลน์
ท่านมีความประสงค์จะฝึกอาชีพกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ในสาขาใดมากที่สุด
สาขาพนักงานนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
1130%
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
150%
สาขาช่างเชื่อมโลหะ
190%
สาขาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม
50%
สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์/การใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน
200%
สาขาช่างตัดผม/เสริมสวย
1990%
สาขาช่างไฟฟ้า
250%
สาขาช่างทำความเย็นและปรับอากาศ
200%
สาขาช่างยนต์
170%
สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
150%
สาขา อื่น ๆ ที่ประสงค์ฝึกอาชีพ โปรดระบุ
37.1%
คำถามไม่ระบุชื่อ
36.8%
คำถามไม่ระบุชื่อ
36.8%
ทั้งหมด:1555
กลับ