การแสดงผล

+
-

แบบสอบถามออนไลน์

สรุปแบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามออนไลน์
ท่านมีความประสงค์จะฝึกอาชีพกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ในสาขาใดมากที่สุด
สาขาพนักงานนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
790%
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
130%
สาขาช่างเชื่อมโลหะ
150%
สาขาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม
40%
สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์/การใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน
150%
สาขาช่างตัดผม/เสริมสวย
1410%
สาขาช่างไฟฟ้า
230%
สาขาช่างทำความเย็นและปรับอากาศ
180%
สาขาช่างยนต์
170%
สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
130%
สาขา อื่น ๆ ที่ประสงค์ฝึกอาชีพ โปรดระบุ
27.5%
คำถามไม่ระบุชื่อ
27.2%
คำถามไม่ระบุชื่อ
27.2%
ทั้งหมด:1157
กลับ