การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 นวัตกรรม 65 410
2 ทะเบียนวิทยากร 2,094
3 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน(62) 1,157
4 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 1,264
5 ขายทอตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,271
6 เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 444
7 ประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
8 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรยกระดับฝีมือและอาชีพเสริม 992
9 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 791
10 สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 483
11 แผน/ผลดำเนินงาน 948
12 คุณลักษณะผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่รับฝากฝึก ประจำปีงบประมาณ 2558 995