การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 นวัตกรรม 65 143
2 ทะเบียนวิทยากร 1,796
3 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน(62) 972
4 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 1,115
5 ขายทอตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,209
6 เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 402
7 ประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
8 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรยกระดับฝีมือและอาชีพเสริม 947
9 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 753
10 สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 439
11 แผน/ผลดำเนินงาน 876
12 คุณลักษณะผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่รับฝากฝึก ประจำปีงบประมาณ 2558 939