การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ทะเบียนวิทยากร 1,269
2 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน(62) 707
3 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 813
4 ขายทอตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 843
5 เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 341
6 ประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
7 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรยกระดับฝีมือและอาชีพเสริม 426
8 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 356
9 สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 382
10 แผน/ผลดำเนินงาน 603
11 คุณลักษณะผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่รับฝากฝึก ประจำปีงบประมาณ 2558 856
12 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 495