การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 Introduction to Data Governance Framework and Open Data.pdf 77
2 Digital Literacy เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้.pdf 76
3 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governance.pdf 79
4 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562.pdf 68
5 3.-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.-2558.pdf 65
6 แผนจัดการองค์ความรู้-KM-Action-Plan (สนพ.ลำพูน).pdf 136
7 การทำงานอย่างมีความสุข.pdf 72
8 การเป็นข้าราชการที่ดี.pdf 118
9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 761
10 หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 744
11 ประมวลจริยธรรม.pdf 778
12 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม.pdf 1392