การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 Introduction to Data Governance Framework and Open Data.pdf 120
2 Digital Literacy เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้.pdf 118
3 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governance.pdf 125
4 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562.pdf 110
5 3.-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.-2558.pdf 107
6 แผนจัดการองค์ความรู้-KM-Action-Plan (สนพ.ลำพูน).pdf 225
7 การทำงานอย่างมีความสุข.pdf 121
8 การเป็นข้าราชการที่ดี.pdf 167
9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 815
10 หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 800
11 ประมวลจริยธรรม.pdf 825
12 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม.pdf 1439