การแสดงผล

+
-

ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

               ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2534 ตามโครงการปรับแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือภาคอุตสาหกรรมได้รับงบประมาณก่อสร้างเมื่อปี 2538 โดยใช้พื้นที่ราชพัสดุในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 20 ไร่และได้ดำเนินการเปิดฝึกอาชีพในปีงบประมาณ 2541 เป็นต้นมาโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2542

 

โดย"ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน" เปลี่ยนเป็น "สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน" ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

ตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 2072/2559 เรื่องกำหนดชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 

เลขที่ 129 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000 
โทรศัพท์  0 5352 5542 และ 0 5353 7696 - 8 โทรสาร 0 5353 7696 

 

ที่ตั้ง

 

 

ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

ผู้ดูแลเว็บไชต์ : นางสาวสุธีรา เขียวกันยะ 

E-mail : lamphuntrainer@gmail.com

facebook  : พัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน