การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คู่มือการรับรองหลักสูตรสำหรับสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 672
2 คู่มือสำหรับผู้ดำเนินการฝึกระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) 684
3 วืนัยข้าราชการและคุณธรรมจริยธรรม 775
4 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) 4,247
5 ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2548 วันที่ 21 ตุลาคม 2548 1,057
6 คู่มือการติดต่อราชการ สำหรับประชาชน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
7 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 743
8 การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก 509
9 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง 498
10 การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง 663
11 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 426
12 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 477