การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 18
2 แบบฟอร์มแผนพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ 2565-2566 30
3 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 31
4 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 36
5 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 49
6 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 68
7 เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 84
8 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 66
9 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 88
10 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 182
11 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 116
12 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 138